DINAMO PHÁT ĐIỆN-ĐẦU PHÁT ĐIỆN ONAN-CỦ PHÁT ĐIỆN ONAN